top of page

Den som hyr lajvområdet förbinder sig att följa områdets regler samt områdets riktlinjer kring städning, vilka står i sin helhet nedan. Samma information finns i en PDF du finner genom att klicka på knappen till höger. För att få hyra området ska ett hyreskontrakt tecknas först.

Det finns även en checklista för städning av området, vilken du finner genom knappen till höger.

Checklistan ska fyllas i vid slutet av varje arrangemang, och ska sedan överlämnas till områdesansvarig på plats eller skickas till styrelsen. Foton på infylld checklista är godkänt.

Regler vid hyra av SLIs lajvområde

​​

 • SLIs styrelse är ansvariga för både området och dess hyresgäster.

 • Området får endast användas med godkännande av styrelsen och ett påskrivet hyreskontrakt.

 • Hyrestagaren ansvarar för att deltagarna meddelas om och följer gällande regler och säkerhetsföreskrifter.

 • Hyrestagaren har rätt att avvisa deltagare från området som ej följer områdets regler och/eller säkerhetsföreskrifter.

 • Varje hyrestagare som hyr området ska återställa det efter evenemanget. Området ska städas enligt gällande checklistor och eventuella skador ska åtgärdas i samråd med styrelsen. 

 • Vid tillträde av området ska hyrestagaren ha betalat depositionsavgiften på 500 kr. Depositionsavgiften återfås efter att en av styrelsen utsedd områdesansvarig godkänt städningen efter arrangemangets slut. Om städningen ej godkänns och ej åtgärdas av hyrestagaren återbetalas depositionsavgiften inte.

 • Ingen åverkan får göras på markerna, dess träd, växtlighet eller byggnader utan uttrycklig tillåtelse från styrelsen, som i sin tur samråder med markägaren. 

 • Om skador på området sker måste hyrestagaren omgående meddela styrelsen om detta.

 • Skador på området kan leda till att hyrestagaren debiteras en extra avgift för att åtgärda skadan.

 • Verktyg och lös utrustning på området får användas fritt, ex. hinkar, skottkärror, verktyg, etc. men ska ställas tillbaka där de stod vid arrangemangets början.

 • Förbrukningsartiklar på området ingår vid hyran (ved för matlagning, ljus, toalettpapper, såpa, etc.). Om något av dessa börjar ta slut måste hyrestagaren meddela detta efter arrangemangets slut.

 • Vindskydd/solsegel/marknadsstånden får användas gratis vid hyra av området, förutsatt att tygen är helt torra då de viks ihop igen.

 • Tälten får användas gratis vid hyra av området, men endast efter en skriftlig överenskommelse med styrelsen, där en specifik person tar ansvar för att tältet/tälten är torra och hela när de återlämnas. Skadas tälten kan personen bli ersättningsskyldig.

 • Trevägakorsningen och andra vägar kring området får ej blockeras eller stängas av. 

 • Om reglerna och säkerhetsföreskrifterna i detta dokument inte följs kan det leda till att hyrestagaren/arrangörsgruppen ej får hyra området i framtiden.

 

Följande regler gäller endast för SLI-arrangemang:

 • Arrangemang under SLI skall vara alkoholfria vilket innebär att drycker med en volymprocent på över 2,25 % är absolut förbjudna. 

 • Samtliga deltagare på SLI-evenemang måste vara medlemmar i SLI. Undantag från denna regel görs endast efter samråd med styrelsen. ​

Följande säkerhetsföreskrifter skall följas och delges till samtliga deltagare av ett arrangemang;

 • Ingen eldning får ske om eldförbud råder.
 • Inga oljelampor får användas i husen och inga öppna lågor får användas i tält.

 • Öppna lågor får aldrig lämnas oövervakade. Detta gäller eldstäder, kaminerna inomhus, eldkorgar, stearinljus och liknande.

 • Pyroteknik får endast användas på området av certifierade pyrotekniker.

 • Tändvätska/lampolja/dylikt ska förvaras inlåst mellan arrangemang.

 • Marschaller endast får ställas på för ändamålet avsedda marschallhållare, med ett säkerhetsavstånd på två meter till närmsta hus/större brännbara föremål. Om det är tjäle kan marschaller sättas direkt på marken. 

 • Ingen eldning får ske på området annat än på godkända eldplatser. En hink med vatten skall alltid finnas i närheten av en eld.

 • Nya eldstäder får uppföras om arrangörerna godkänner eldstaden och under förutsättningen att platsen återställs till ursprungligt skick. 

 • Fotogenvärmare får användas i husen om det finns en brandsläckare i samma hus, arrangörerna godkänner det och samtliga deltagare meddelas om var de är placerade.

 • Brandsläckare finns i flera av husen. Dessa ska finnas synliga och får ej flyttas på. Deltagarna ska informeras om var de finns innan arrangemanget börjar.

 • Brandvarnare finns på området. Arrangörer skall ersätta batterierna i brandvarnarna vid varje arrangemang då husen skall användas som sovlokaler.

 • Om brandsläckare behöver användas under arrangemanget ska styrelsen meddelas om detta.

 • Bårar finns på området. Minst en av dessa ska vara monterad och lätt tillgänglig under arrangemang längre än en dag. 

 • Maximalt 10 personer får sova på övervåningen i vardera hus med övervåning.​

Riktlinjer för städning av SLIs lajvområde

Generella riktlinjer

 • Alla möbler och föremål ska ställas tillbaka där de stod vid arrangemangets början

 • Alla golv ska sopas och skuras

 • Alla fönster och ytterdörrar ska stängas och låsas om möjligt

 • Skräp ska samlas ihop och tas med bort från området

 • Bortglömda saker ska samlas ihop och tas med bort från området

 • Gropar och tillfälliga eldstäder ska grävas igen och återställas till ursprungligt skick. Tegelstenar som använts till tillfälliga eldstäder skall återföras till värdshuset.

 • Använda vindskydd och tält ska torkas innan de viks ihop. Blöta vindskydd får lämnas på tork i värdshuset om områdesansvarig/styrelsen godkänner detta.

 

1. Värdshuset.

 • Allt skräp ska samlas ihop och tas från området.

 • Alla lajvsaker som inte hör till värdshuset ska samlas ihop och medtagas (eller skänkas till värdshuset, med godkännande av styrelsen)

 • Alla lajvsaker som hör till värdshuset ska samlas in, rengöras och ställas i köksdelen

 • Golv ska sopas och i köket skall skuras.

 • Möbler skall ställas i ordning som de stod när man anlände

 

2. Dassen

 • Dasstunnorna som används ska vara försedda med dubbla nedbrytbara säckar.

 • Innehållet i dasstunnorna skall bäras till dasskompostplatsen och grävas ned, alternativt läggas i inhägnaden av brädor och punkteras. Om de grävs ned ska påsen punkteras innan jorden täcks över. (Dasskompostplatsen: Följ stigen som går över myren mot byn Tällberg, ta av mot en otydlig stig mot vänster.)

 • De använda dasstunnorna ska rengöras (lämpligen i backen nedanför kompostplatsen) och ställas på tork bakom dassen

 • Det icke komposterbara skräpet ska samlas ihop och tas med från området.

 • Dassen ska sopas och städas till ett gott skick.

 • Toalettpapper och hygienartiklar ska tas bort från dassen och förvaras i off-rummet i bagarstugan.

3. Bagarstugan

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Alla lajvsaker som inte hör till köket ska samlas ihop och tas med bort (eller skänkas till köket , om överenskommet)

 • All utustning som hör till köket ska samlas in, rengöras och ställas på sin plats

 • Golv ska sopas och skuras.

 • Arbetsytor ska skrubbas med såpvatten.

 • Spisarna ska vara tömda på aska.

 • Möbler skall ställas i ordning som de stod när man anlände.

 • Ev. slaskgrop ska vara igengrävd.

 

4. Väbelstugan

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Golv ska sopas och skuras.

 • Möbler skall ställas i ordning, som det var när man anlande

 

5. Snickeriet/verktygsförrådet

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Golv ska sopas.

 • Möbler skall ställas i ordning, som det var när man anlände.

 

6. Templet

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Golv ska sopas och skuras.

 • Möbler skall ställas i ordning, som det var när man anlände

 

7. Smedjan

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Möbler skall ställas i ordning, som det var när man anlände

 

8. Bastuhuset

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Golv ska sopas och skuras.

 • Möbler skall ställas i ordning, som det var när man anlände

 

9. Struves krog

 • Allt skräp ska samlas ihop och köras till soptipp

 • Golv ska sopas och i köket skall det skrubbas eller skuras.

 • Möbler skall ställas i ordning, som det var när man anlände.

 • Har den murade spisen används så ska skyddet åter ställas över den. 

 

10. Övrigt

 • Om det blivit åverkan på området skall detta rapporteras till styrelsen (exempelvis att träd skadats eller fällts, dörrar eller fönster skadats, bränder utbrutit, värdshusutrustning blivit stulen eller förstörd)

 • Om inte annat avtalats skall ovanstående vara genomfört inom en vecka efter avslutat

arrangemang

 • Möjlig påföljd vid undermålig städning är att återbetalning av depositionsavgift inte sker.

 • Mängden kvarvarande engångsartiklar (ex. ljus, dasspåsar, hygienartiklar, såpa) efter arrangemangets slut ska skrivas upp så att de kan fyllas på inför nästa arrangemang.

bottom of page